Försäljningsvillkor

1. UPPDRAGETS OMFATTNING

Memos Auktioner åtar sig att på nedan angivna villkor som kommissionär på auktion försälja av kommittenten (nedan kallad säljare) inlämnade föremål via auktion.

2. INLÄMNING OCH MOTTAGNING AV FÖREMÅL

 • Säljaren ansvarar för att denne har full och oinskränkt äganderätt till föremål som lämnas till Memos Auktioner för försäljning.
 • Om säljaren ej äger föremålet som Säljaren lämnar till försäljning skall Säljaren i skrift styrka sin behörighet att sälja föremålet. Memos Auktioner är ej skyldigt att utan särskild anledning kontrollera Säljarens behörighet att sälja föremålet.
 • När en överenskommelse om försäljning träffas skall ett särskilt försäljningsavtal upprättas mellan parterna. Memos Auktioner åsätter efter besiktning och värdering ett utropspris för varje föremål. utropspriset baseras på en marknadsanpassad värdering. Det pris till vilket ett föremål slutligen säljs kan väsentligen över- eller understiga utropspriset. Utropet är endast en vägledning för köparen.
 • Memos Auktioner förbehåller sig rätten att ensidigt och utan rätt till ersättning till Säljaren frånträda försäljningsuppdrag om tveksamheter uppkommer rörande föremåls äkthet, äganderätt eller annan väsentlig omständighet.
 • Säljaren äger ej rätt att dra tillbaka föremål som publicerats. Om säljaren återkallar försäljningsuppdraget skall Säljaren ersätta Memos Auktioner för kostnader för hantering, värdering och fotografering av föremålet med ett belopp motsvarande försäljningsavgifter enligt punkt 3 beräknat på utropspriset.

3. FÖRSÄLJNINGSAVGITER

Memos Auktioner tar ut en försäljningsprovision om 22% + 30 kr i slagavgift inklusive moms på det klubbade beloppet för försäljning på onlineauktion. Om föremålet blir osålt debiteras ingen avgift.

4. BEVAKNINGSUPDRAG

Med bevakning avses att Memos Auktioner för Säljarens räkning bevakar att föremål inte säljs under överenskommet minsta pris, nedan kallat bevakningspris. Bevakningspriset skall alltid understiga utropspriset. Bevakningspriset skall bekräftas skriftligen på kontrakt, digitalt, via e-postmedelande eller muntligen.

5. EJ SÅLDA FÖREMÅL

 • Om föremålet ej säljs efter första auktionsomgången publiceras föremålet automatiskt på nytt. detta kan ske upp till totalt två omgångar. Ej sålda föremål skall avhämtas av Säljaren senast fem kalenderdagar efter den andra auktionsomgångens slut. Om avhämtning ej sker inom föreskriven tid äger Memos Auktioner rätt att publicera föremålet på nätauktion igen. Memos Auktioner äger även i dylikt fall rätt att reducera utropspris och bevakningspris.
 • För föremål som inte sålts och avhämtas inom den tid som meddelas efter sista försäljningsförsöket debiteras en förvaringsavgift om 50 kr inklusive moms per kalenderdag.
 • Memos Auktioner äger rätt att skänka föremål som förblivet osålda till en välgörenhetsorganisation eller dyligt om följande förutsättningar är uppföljda:
  • Ingen har lämnat något bud på föremålet.
  • Föremålet har inte avhämtats inom föreskriven tid.
  • Säljaren har inte inom samma tid meddelat Memos Auktioner att och när Säljaren avser hämta föremålet.
 • Föremål som ej är hämtade inom en månad efter det att Säljaren har uppmanats att hämta det och uppmaningen har upplyst om att föremålet annars kan komma att säljas efter en viss tid, har Memos Auktioner rätt att sälja. Memos Auktioner har därvid rätt att från erhållet belopp tillgodogöra sig ersättning för omkostnader såsom lageravgift m m. Har Memos Auktioner ej lyckats sälja föremålet, har Memos Auktioner rätt att skänka föremålet till en välgörenhetsorganisation eller dyligt.

6. ÅNGERRÄTT

Enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler har en köpare ångerrätt vid köp på nätauktion. Ångerrätten gäller dock inte om köparen är näringsidkare.

Köparen ska meddela att ångerrätten åberopas inom 14 dagar som inleds från och med den dag då köparen får det inropade objektet i sin egen eller via ombuds besittning, dock ej senare än 25 dagar efter avslutad auktion. Köparen står för alla kostnader för returtransport. Föremålet ska återlämnas i samma skick som det var vid köptillfället.

Undantag från ångerrätten gäller för föremål av guld och silver, då det finns ett skiftande marknadsvärde. Undantag gäller också vid försäljning av föremål i partier där inte alla enskilda delar ingående i ropet kan identifieras utifrån föremålets foton, t.ex. frimärksalbum, myntsamlingar, blandade tekniklådor och serietidningar.
Vid missbruk av ångerrätten eller något av ovanstående villkor äger Memos Auktioner rätten att stänga av köparen.

7. REDOVISNING OCH UTBETALNING

Redovisning och utbetalning sker till bankkonto 3-4 veckor efter auktionen under förutsättningar att full betalning erhållits från köparen och reklamation eller ångerrätt ej skett.

8. ANSVAR FÖR FEL

 • Om Memos Auktioner gentemot köpare av föremål blir ansvarig för felaktigheter och därvid ersättningsskyldig har Memos Auktioner rätt att kräva motsvarande ersättning av Säljaren.
 • Memos Auktioner har rätt att flytta, avsluta eller ändra auktionslängd för en auktion på grund av tekniska eller andra omständigheter inom eller utanför Memos Auktioners kontroll.
 • Memos Auktioner ansvarar för att inlämnade föremål förvaras och hanteras på ett betryggande sätt.
 • Vid förlust eller skada ersätts Säljaren till ett belopp av bevakningspris.
 • För skador på tavelglas och ramar eller för naturliga förändringar i levande material såsom blekning av papper, sprickbildning i trä, pastellage m m ansvaras ej.

9.FORCE MAJEURE

Memos Auktioner ansvarar inte för förlust som åsamkas Säljaren vid inställd auktionsförsäljning eller fördröjd utbetalning som uppstått på grund av krigshandling, arbetsmarknadskonflikt, myndighetsåtgärd, eldsvåda eller annan olyckshändelse eller omständigheter som Memos Auktioner inte kunnat råda över eller förutse.

10. TVIST

Eventuell tvist som uppstår i samband med avtal gällande föremål som upptagits till försäljning i Sverige skall avgöras enligt svensk lag och vid domstol i Sverige.

11. PERSONUPPGIFTER

 • Memos Auktioner lyder under bestämmelserna i Dataskydds-förordningen GDPR ( The General Date Protection Regulation). Memos Auktioner AB organisations nr 559335-6222, Storgatan 47, 264 32 Klippan, e-post: info@memos-auktioner.se, telefon 0736574466 är personuppgiftsansvarig för de uppgifter Säljaren lämnar till Memos Auktioner
 • Personuppgifter, såsom namn, adress, personnummer, telefonnummer och e-postadress, som lämnats i samband med ett uppdrag om försäljning eller inom ramen för ett avtalsförhållande till Memos Auktioner används för administration och fullgörelse av Memos Auktioners skyldigheter hänförliga till auktionsverksamheten, för att kunna ge god service samt för att fullgöra förpliktelser enlig lag.
 • Personuppgifter kan för angivna ändamål komma att lämnas ut till andra företag som Memos Auktioner samarbetar med.
 • Det finns ett antal särskilda tjänster som erbjuds av utomstående parter kallade externa tjänsteleverantörer när webbplatsen används, t ex nätauktionstjänster, depositions- och betalningstjänster. Säljaren samtycker till att vi får uppge och överföra personuppgifter till dessa företag.
 • Säljaren har rätt, efter skriftlig begäran, få skriftlig information om vilka personuppgifter som Memos Auktioner har registrerat och hur dessa uppgifter används. Säljaren har även rätt att begära att Memos Auktioner korrigerar eller tar bort felaktiga uppgifter om säljaren.